job job job  job        jobjob job  job

Tag: tahsil

پرسشهای مرتبط با آلمان

دوستان زیادی با سایت تماس می گیرند و پرسش های درباره آلمان دارند که لزوما پاسخ برخی از آنها را به دلیل تخصصی بودن نمی دانیم و یا بعلت تکراری بودن توان و زمان پاسخ را نداریم. این برگه را طراحی کردیم تا عزیزان پرسش های مرتبط با آلمان را در کامنت (دیدگاه) بنویسند تا هم میهنان و هم زبانان آگاه به مسئله مورد نظر شما پاسخ شایسته و مناسبی بدهند. امید داریم این برگه در آینده به برگه پرسش های متداول درباره آلمان تبدیل شود.

سپاسگزار از همکاری شما


Iran
notruf

     job