fblike job contact English English English 

Tag: omid230

آلمان قهرمان جنگلداری اروپا است

forst

ایران بیلد به گزارش دوچ وله (موج آلمانی)-جنگل به عنوان یک منطقه تفریحی، زیستگاه و تنفس عمل می کند ، سوخت و ساز و جاهایی برای کار کردن فراهم می کند. اما چه درختانی وجود دارد؟ چگونه رشد می کنند؟ هر ده سال یکبار از جنگل فهرست برداری می شود.

90 میلیارد درختان در جنگل های آلمان ریشه دارند. بدین ترتیب یک سوم مساحت آلمان با درختان پوشیده شده است.

 بدون افتخار نیست که وزیر کشاورزی فدرال (CSU)، کریستن اشمیت،اعلام کرد که ذخیره چوب در ده سال گذشته با 7 درصد به 3.7 میلیارد متر مکعب افزایش یافته و در نتیجه در اروپا در بالاترین حد خود بوده است.

سوزاندن مواد اولیه دنباله نوشتار


contact