job job job  job        jobjob job  job

Tag: Habsburg–Persian alliance

نامه‌ی شاه اسماعیل به پادشاه آلمان

نامه‌ی شاه اسماعیل به شارل کن (کارل پنجم) در چهارچوب پیمان هابسبورگ Habsburg–Persian alliance

Habsburg_Persian_alliance

ایران و آلمان دوره شاه اسماعیل متحد نظامی شده بودند و تصمیم داشتند مشترکا به عثمانی حمله کنند که با مرگ شاه اسماعیل این اتحاد ناتمام ماند. اما صفویان احساس اتحاد و وفاداری به اروپا بر ضد عثمانی را در زمان شاه تهماسب در فتح اتریش نشان دادند و مانع سقوط وین شدند به همین دلیل از سوی جهان اهل سنت خائن نامیده می شدند. در حالیکه عثمانی با سوء استفاده از عقاید اهل سنت همیشه در حال تحریک همسایگان سنی در حمله به ایران بود.

نامه زیر یکی از گفتگوهای دو پادشاه هست. آلمان در آن موقع امپراتوری روم مقدس (روم شمالی) نامیده میشد که تا انقلاب 1848 اروپا دوام یافته بود. با خواندن داستان زیر خواهید دانست که ایران همیشه دوست و متحد خوب برای اروپا بویژه آلمان و اتریش بوده است اما فرانسوی ها با عثمانی ها ضد ایران و آلمان متحد شده بودند. عثمانی ها دائما ترکان آسیای میانه را در حمله به ایران تشویق می کردند.

اما متاسفانه اروپا هیچگاه نقش ایران را در امنیت اروپا و جهان بخوبی قدر ندانسته است و امروز هم حتی ضد ایران از وهابی ها ، عربستان و ترکیه حمایت می کنند و در گذشته از صدام حمایت کرده بودند در حالیکه تاریخ نشان داده ایران شیعی بهترین دوست و متحد اروپا بوده است و خطر اصلی برای اروپا و جهان ترکیه، عربستان و تندروهای سنی هستند. شاه اسماعیل در این نامه از اینکه پادشاهان فرنگ در برابر دشمن خطرناک عثمانی متحد نیستند و با هم می جنگند اظهار تعجب کرده است.

متن نامه> دنباله نوشتار


Reportage
Iran
notruf

     job