job job job  job        jobjob job  job

Tag: پگیدا ،آلمان ،درسدن،فرانسه اروپا

جنبش رو به رشد پگیدا

pegida

پگیدا چنبشی است که از شهر درسدن آلمان آغاز شد. علت آن تشکیل پلیس شریعت توسط سلفی و وهابی ها در شهر دوسلدورف بود که در خیابان درباره نخوردن گوشت خوک و شراب و حجاب زنان به مردم خیابان هشدار می دادند و پخش شدن تصاویر پلیس شرعی بشدت مورد خشم مردم آلمان بویژه شرق آلمان شد که حس ناسیونالیستی بسیار قوی است.
در درسدن از دوره آلمان شرفی تا کنون هر سال از یازده تا سیزده فوریه نازی ها و ناسیونالیست های اروپا جمع می شوند و در یادبود بمباران وحشیانه سه روزه درسدن در این تاریخ تظاهرات می کنند. چرچیل در بمیاران درسدن دست مستقیم داشت و حادثه این شهر مانند هیروشیما ژاپن بوده و در برخی روایت ها تا 200 هزار نفر کشته شدند. 16 میلیون آلمانی فرار از سرزمین های شرقی المان که امروز به لهستان غرامت داده شده طی یک پاک سازی نژادی اخراج شدند و بسیاری از آنها به درسدن و ساکسن آمده بودند و چرچیل با کشتار این پناهنده ها قصد انتقام داشت. البته رسانه های غربی همیشه تلاش داشتند که آن را مخفی نگه دارند. اما پگیدا که تحت تاثیر فضای نازیسمی و جنبش فوریه درسدن بود موفق شد یک جنبش قوی و در حال گسترش ناسیونالیستی و ضد اسلامی تشکیل دهد. دنباله نوشتار

Share

Iran
Iran
Iran
Iran
Greenmatech
notruf

     job