job job job  job        jobjob job  job

Tag: ملی گرایی کوروشی حسینی

رویکرد سایت

cyush

رویه ای که سایت ایرانبید درباره مناسبات در ایران دارد رویکردی منطقی و معقول است. ناسیونالیسم دو چهره دارد. چهره زشت و چهره زیبا.  توهین و تحقییر نژادهای دیگر روی زشت ناسیونالیسم است. ناسیونالیسم باید در ذات خود انترناسیونالیسم را هم به دنبال داشته باشد. ما ضمن علاقمندی و پاسداشت فرهنگ و کیش ایرانیان دوران میانه پس از اسلام (یعنی تشیع) را هم جزو فرهنگ ایرانی می دانیم و اتفاقا فرهنگ حسینی را یک فرهنگ ناب و اصیل ایرانی و موثر به رسیدن آنچه حتی در ایران باستان بدان نرسیده بودیم می دانیم. دنباله نوشتار


Iran
notruf

     job