job job job  job        jobjob job  job

Tag: قاتل

«آموک» چیست؟

amok

قاتل مونیخ یک آموک بود. آموک یک کلمه مالایی است و به یک نوع بیماری روانی اطلاق می شود که به انتقام فرد از جامعه اطلاق می شود. سایت های ضد ایرانی مانند بیلد که وابسته به اسراییل در آلمان هستند از قاتل نوجوان به اسم علی سمبلی یاد می کنند تا نام غیر آلمانی و مسلمان آن نمود بیشتری پیدا کند اما سایتهای معتدل از او به بنام دیوید اس نام می برند.

با توجه به نام دیوید احتمالا یکی از والدین او یهودی بوده اند. ضمن اینکه کل داستان که توسط پلیس آلمان ساخته شد پر از تناقض و دور از منطق است و باید منتظر بود حقیقت در روزهای آینده آشکار شود. اما آنچه بیان شده انتقام شخصی نوجوان از هم مدرسه ای هایش بوده که دائم او را مسخره و تحقیر می کردند.

پس از هر کشتار مشابهی در رسانه ها این پرسش عمومی بازتاب می یابد که این پدیده، که به آن «آموک» می گویند، چیست. در مورد ترور انتحاری هم پرسش های مشابهی مطرح است.

دنباله نوشتار

Share

Iran
Iran
Iran
Greenmatech
Iran
notruf

     job