job job job  job        jobjob job  job

Tag: فلافل

نخود چاق کننده است!

نخود چاق کننده است!

ترکیبات نخود:
در دانه نخود مقدارى ارسنيك، اسيد اكساليك، اسيد استيك، اسيد ماليك گزارش شده است. بررسیهاى دانشمندان وجود تاى‏روزين، آرژى نين، لى‏سين، سيستين، تريپتوفان را در نخود تأييد كرده است. وجود كارتنوئيد و ويتامين‏هاى‏A و D وE محلول در چربى‏ها در نخود نيز به تأييد رسيده است. نخود از نظر گروه ويتامين‏هاى‏B غنى است.
در دانه نخود حدود 40 تا 50 درصد مواد چربى يافت می ‏شود كه اين روغن از همه حبوبات بيشتر است. سه ماده متبلور بيوكانين‏ A و B و C در دانه نخودى كه در حال جوانه زدن است، مشاهده شده است. نخود از نظر مواد معدنى نيز قوى بوده و پتاسيم، فسفر، آهن، كلسيم آن زياد است.
در نخود پروتئين، هيدرات كربن، تيامين، ريبوفلاوين و نياسين وجود دارد.
خواص درمانى نخود: دنباله نوشتار


Iran
notruf

     job