job job job  job        jobjob job  job

Tag: طالبان در افغانستان و پاکستان

داعش در ایران

daesh

داعش سناریویی از جانب عربستان ترکیه اردن آمریکا اسراییل قطر امارات است که هدف اصلی آنها سقوط دولت عراق، بشار اسد حزب الله و نهایتا ایران هست. شعار مبارزه با داعش از جانب کشورهای نامبرده مضحک است بلکه خود بانی داعش هستند. اما هر چند نبرد سختی پیش رو هست اما قطعا شیاطین داعش و حامیان آنها در منطقه شکست خواهند خورد. داعش، سناریویی بسیار پیجیده است که توسط اتاق های فکر از سالها قبل مطالعه شده بود. آنها در حال پیاده سازی سناریوی ظهور به طور مصنوعی اما با روایت خود هستند و بی شک هدف نهایی و بزرگ آنها شکست ایران هست. دنباله نوشتار


Reportage
Iran
notruf

     job