job job job  job        jobjob job  job

Tag: سیستم پارلمانی

جمهوری اسلامی در آستانه تغییر قانون اساسی

قرار است سیستم سیاسی ایران پارلمانی (مهستانی) شود. نخست وزیر شخص اول اجرایی کشور گردد. تجربه نشان داد بهترین مدل سیاسی جهان پارلمانی است.

رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: برای بازنگری در قانون اساسی برخی نمایندگان قصد دارند نامه‌ای را به مقام معظم رهبری تقدیم کنند یا اینکه معظم له، دستور بازنگری قانون اساسی را ‌به رئیس‌جمهور ابلاغ کنند. دنباله نوشتار

Share

Iran
Iran
Iran
Greenmatech
Iran
notruf

     job