job job job  job        jobjob job  job

Tag: سایپا

سایپا و ایرانخودرو

خبر رسیده شرکت های خودروسازی بالاخره مجبور شدند قیمتهای خودروهای داخلی را تدریجا کاهش بدهند و قرار شد طوری کاهش یابد که مردم فکر نکنند به خاطر تحریم خرید انها قیمت کاهش یافته است. با توجه به قیمتهای جدید هنوز نرخ خودروها در داخل دو برابر خودروهایی هست که به کشورهای همسایه می فروشند. این یعنی بی احترامی به ملت ایران. تحقیر کردن ملت ایران در برابر کشورهای دیگر. بجای که به ملت ایران حرمت بگذارند امتیاز ویژه بدهند همان خودروی بی کیفیت را به کشورهای دیگر یک سوم قیمت می فروشند.

مدیران خودرو اوایل آغاز کمپین شروع به هتاکی و تهدید کردند انگ ضد انقلاب زدند و رفتند سراغ مراجع تا فتوا بگیرند ولی تیرشان به سنگ خورد. چندین سال مانند ارباب با ملت رفتار کردند و ملت را نوکر خود می دانستند. به جای انکه شعور تکریم مشتری داخلی را داشته باشند. به پشتوانه قوانین حمایت از تولیدکنندگان داخلی و رانت هایی که نصیب شان شده بود سالها با تکبر جنس های بی کیفیت را چندین برابر هزینه تمام شده به ملت فروختند.  دنباله نوشتار


Iran
notruf

     job