job contact English 

Tag: رفتار مردم آلمان با ایرانیان

مهاجرت به آلمان، باید و نبایدها

Auswanderung

ایرانبیلد IranBild : آلمان سرزمین رویاهای خیلی هاست و بسیاری در سراسر جهان آلمان را بهترین کشور دنیا می دانند و دوست دارند به آلمان مهاجرت کنند واقعیت این است که همه  دنیا آلمان را دوست دارند ولی آلمان کسی را دوست ندارد. این تیتر یکی از روزنامه های آلمانی بود وقتی برای چندمین سال پیاپی به عنوان محبوب ترین کشور جهان انتخاب شد. شما بعنوان مهاجر و خارجی هرگز در آلمان مورد استقبال نیستید همیشه به چشم منفی و مزاحم دیده خواهید شد و بهترین مشاغل را هم داشته باشید درجه دو هستید. مهمان ناخوانده، ناخواسته و خود چسبانده خواهید بود. بزرگترین معضل زندگی در آلمان خارجی بودن است آلمانی ها خارجی ها را دوست ندارند چه برسد اروپایی نباشی و رنگ چشم و پوستت هم فرق کند. غربت آلمان از هر جای دیگر جهان سخت تر و سنگین تر است. آمریکا کشورهای که زبان آنها انگلیسی است و جنوب اروپا و هر جای دیگر دنیا مردمش با شما نزدیک خواهند شد شما در فرهنگ شان آمیخته و عجین می شوی و مردم آن کشورها شما را بالاخره می پذیرند اما در آلمان بسختی حتی ممکن است پنجاه سال زندگی کنی باز مهمان ناخوانده هستی. در مجموع غربت کشورهای انگلیسی زبان برای ایرانی ها کمتر است. دنباله نوشتار