Sunday, 30. October 2016  ir    ir ir
چشم زخم یا چشم دجال؟
  ایرانبیلد: چشم دجال یک نماد چند هزار ساله است و مربوط با کابالا یا عرفان یهود است. دست های پنهانی که در راس هرم قدرت و ثروت جهان قرار دارند تلاش می کنند کابالا یک دین جهانی شود. این یک نظریه یا تئوری توطئه نیست و واقعا یک برنامه... Read more