Sunday, 5. March 2017  ir    ir ir
پرواز جنگنده قاهر  F-313 بزودی
جدیدترین عکس از قاهر 313 وزیر دفاع سردار دهقان اعلام کرد بزودی قاهر 313 پرواز خواهد کرد. قاهر 313 با آن ادعای اولیه  تفاوت دارد اما در حد جنگنده سبک پشتبانی آموزشی خواهد بود البته با ضعف نیرو هوایی ایران در داشتن جنگنده تولید انبوه قاهر 313 در همین... Read more