job job job  job        jobjob job  job

Tag: بیست نکته درباره کسب و کار در آلمان

قوانین حقوقی کار در آلمان

dem-deutschen-volke1

1 – آلمانی ها نسبت به ابهام و عدم اطمینان حس ناخوشایندی دارند و مایلند پیش از اتخاذ هر تصمیمی، مساله را به دقت موشکافی کنند. آنها می کوشند از دخالت دادن احساسات و گمانه زنی ها در تصمیمات کاری پرهیز کنند.
2 – برنامه ریزی ریشه ای و بلند مدت ، مقبول و ارزشمند است . برنامه ریزی هایی از این دست به میزان قابل توجهی بر طرح ریزی آینده تاثیر دارند .
3 – جایگاه ارزشی هر فرد، مستقیما بر سطح دانش و صلاحیت فنی و ارتباط دارد . بنابراین آلمانی ها به تحصیلات بسیار بها می دهند .
4 – به مجرد اتخاذ هر تصمیم، از همه انتظار می رود بی قید و شرط آن را اجرا کنند،‌ فارغ از اینکه از ابتدا با آن تصمیم موافق یا مخالف بوده باشند . دنباله نوشتار


Iran
notruf

     job