job contact English 

آلمانی ها عباس را میلیاردر کردند

عباس برزگر و خانواده اش در مقابل ورودی اقامتگاه عباس برزگر و خانواده اش2 در مقابل ورودی اقامتگاه

عباس برزگر نان خشکی می خرید. عاشق شد خواستگاری رفت گفتند به نان خشکی عروس نمی دهیم. گفتند مکانیکی یاد بگیر به تهران رفت یکسال در چال گاراژ خوابید مکانیک ماهری شد و برگشت و شبی که برگشت همان شب، عشق اش عروسی کرد. ادامه ماجرا در ویدئو

ویدئو زیر از دقیقه دهcontact