Sunday, 3. May 2015  ir    ir ir
اردیبهشتگان خجسته فرا رسید اردیبهشتگان خجسته فرا رسید
اردیبهشتگان’ یا جشن اردیبهشتگان از جملهٔ جشنهای فراوان ایران است و از شمار جشن‌های آتش است. ریشه کهن اردیبهشت اشاوهیشت یعنی بهترین اشا هست و... اردیبهشتگان خجسته فرا رسید

ordibehesht

اردیبهشتگان’ یا جشن اردیبهشتگان از جملهٔ جشنهای فراوان ایران است و از شمار جشن‌های آتش است. ریشه کهن اردیبهشت اشاوهیشت یعنی بهترین اشا هست و به مرور اشا به ارتا و اشاوهیشت به ارتاوهیشت دگرگون شد. اشا یا ارتا یعنی عشق و نظم حاکم بر جهان است. روز سوم از هر ماه باستانی به نام اردیبهشت می‌باشد و بر اساس گاهشماری امروزین، دوم اردیبهشت خورشیدی، برابر با جشن اردیبهشت‌گان است.

ایرانیان از هزاران سال پیش در روز جشن اردیبهشتگان، لباس سپید رنگ می‌پوشیدند که نمایانگر پاکیزگی است. زمان برگزاری جشن اردیبهشتگان (دوم اردیبهشت) از سویی دیگر همزمان است با زمانی که در بسیاری از مناطق ایران، گلها شکوفا شده‌اند. از این رهگذر، این جشن به نوعی جشن گلها نیز بدل شد؛ جشنی که اکنون در هلند نیز تقریبا همزمان با جشن اردیبهشتگان برگزار می‌شود.

به موجب یزدان‌شناسی اوستایی اردیبهشت دومین امشاسپند است. این نام در اوستا اشه وهیشته و یا ارته‌وهیشته می‌باشد. جزء اول اشه یا ارته به معنی درستی و راستی و نظم و جزء دوم صفت عالی است به معنی بهترین پس رویهم به معنی بهترین راستی یا بهترین نظم و قانون می‌شود.

شش امشاسپند مهم داریم:

1 بهمن 2 اردیبهشت 3 شهریور 4 اسفند 5 خرداد 6 امرداد به ترتیب مرتبط با قوانین :  (جانوران خرد ماه ..) (آتش نور عشق) (شهریاری فلزات آسمان)(زن و زمین )(آب و اناهیتا و خرمی)(گیاهان و جاودانگی)

چنانکه همهٔ امشاسپندان دارای دو وجه مینوی و زمینی هستند این امشاسپند در جهان مینوی نمایندهٔ پاکی و راستی و نظم و قانون اهورایی و در زمین نگاهبانی آتش بدو محول است. در این مورد منظور از آتش نظم و داد و راستی و پارسایی است چون در آیه‌ای از اوستا ملاحظه می‌شود که اهریمن با ظهور زرتشت می‌گریزد با فریادی این چنین که «زرتشت مرا بسوزانید با اشاوهیشه و از زمین براند مرا» که چون اهریمن نمایندهٔ بی‌نظمی و آشوب و دروغ و ناپاکی است با آتش راستی و پاکی و داد و قانون گریزان می‌گردد.

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.