job job job  job            jobjob job  

جایزه علم و فناوری پیامبر اعظم برای دانشمندان مسلمان

newtime

معاونت علمی و فناوری ریسات جمهوری با همکاری پارک علم و فناوری پردیس و برخی نهادهای دیگر مانند دانشگاه ها اقدام به برگزاری اهدای جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم نموده است.  در اعلامیه این جایزه آمده است، نظر به ظرفیتهاي ایجاد شــده در جهان اسلام در جهت گسترش و توسعه علوم و فناوري و پیشینه مسلمانان در تحصیل علم و گسترش آن در میان سایر ملل، ضرورت تعامل میان دانشــمندان کشورهاي اسلامي را در جهان امروز بیش از پیش آشکار نموده است. )که The Mustafa”pbuh”Prize جایزه علمي فناوري پیامبر اعظم (ص) ( در این فراخوان به اختصار «جایزه» نامیده مي شود در جستجوي ایجاد موقعیتي است که در آن دانشمندان و فناوران کشورهاي اسلامي ضمن ارائه دســتاوردهای خود، زمینه مناسبي براي تعامل و همکاري بیشتر میان دانشمندان کشورهاي اسلامي فراهم آورند.؟

اهداف و رويكردهاي جايزه عبارتست از:

الف: معرفي دستاوردهای علمی فناوري هاي برتـر دانشمندان وفناوران  کشورهاي اسلامي

 ب: تقدیــر از صاحبان دســتاوردهاي علمي و فناوري برتر کشــورهای اسلامی و تشویق و ترغیب مسلمانان به تولید علم و فناوری ج: تقویت جایگاه علم و فناوري درجهان اســلام و تشــریک مســاعي، هم افزایي و همگرایي دانشمندان کشورهای اسلامی د: زمینه ســازي تعامل و تبادل نظر دانشــمندان کشــورهای اسلامي در جهــت ایجــاد تمدن نویــن اســلامي و تولید نظریــات علمي متناســب با آن، با رفع انحصار مرجعیت علمــي و فناوري در جهان ه: سیاســتگذاري براي حرکــت جمعي و ایجــاد همکاري هاي علمي  مشترک در جهان اسلام و: افزایش نقش کشــورهاي اســلامي در معادلات بین المللي از طریق معرفي جایزه بــه عنوان یکي از نمادهاي مهم شایســتگي و برتري علمي در سطح جهان عناوين و جوايز: خواهد شد: برا ساسا ین فراخوان، در دوره ا ول  چهار جايزه ب ه شرح  زیرا هدا ء الف) طرح برتر علوم و فناوري زیستي و پزشکي ب) طرح برتر علوم و فناوري نانو  ج) طرح برتر علوم و فناوري اطلاعات و ارتباطات د) طرح برتر دانشمند مسلمان  «جایزه طرح برتر دانشمند مسلمان جهان بدون محدودیت موضوعي و محدودیت جغرافیایي به فرد یا گروهي که در یک رشــته خاص علمي و فناوري اقدام ویژه و منحصربه فردي در جهت پیشــرفت علم در سطح جهان انجام داده باشند، به عنوان حوزه چهارم اهداء مي گردد.» 500به فرد یا افراد برگزیده در هر چهار گروه فوق، جایزه نقدي معادل هزار دلار به همراه مدال مصطفي و لوح یادبود جایزه اعطاء خواهد شد.
ضوابط شرکت کنندگان: – شــرکت کنندگان در بخش موضوعات مربوط به جوایز «الف»، «ب» 1 و «ج» باید دارای تابعیت یکی از کشــورهای اســلامی عضو سازمان همکاری های اسلامی یا جوامع اسلامي باشند و مستندات لازم برای احراز تابعیت خود را به همراه ســایر اطلاعــات مربوط به طرح ارایه نمایند. –  شــرک تکنندگان در بخش جایزه «د»، لازم است مسلمان بوده، اما 2 الزامي به داشتن تابعیت کشورهای اسلامی ندارند . – نهادهاي نامزدکننده لازم اســت نسبت به شناسایي و معرفي افراد 3 واجد شــرایط اقدام نموده و بایستي کلیه فرمها و اطلاعات مورد نیاز در باره طرحها را بطور کامل تکمیل و ســپس برای دبیرخانه جایزه ارسال نمایند. »ً -شرک تکنندگان در بخش هاي چهارگانه جایزه نمي توانند «شخصا 4 خــود را به عنوان نامــزد دریافت جایزه به دبیرخانــه جایزه معرفي نمایند. فرآیند نامزدي به درخواســت متقاضیــان از طریق نهاد هاي نامزدکننده صورت خواهد گرفت. نهاد هاي نامزدکننده: – دانشگاه  و مراکز علمي – پژوهشي معتبر (مندرج درپایگاه اینترنتي) 1 – انجمن ها و قطب هاي علمي و فناوري (مندرج در پایگاه اینترنتي) 2 – فرهنگســتان هاي علوم هر یک از کشورهاي اســلامي (مندرج در 3 پایگاه اینترنتي) – پار کهاي علمي و فناوري (مندرج در پایگاه اینترنتي) 4 – نفرات برتر دوره هاي قبلي (براي دوره دوم به بعد) 5 : هر نهاد موضوع بندهاي فوق صرفا مي توانند یک طرح در هر 1تبصره حوزه را به عنوان طرح منتخب خود به دبیرخانه جایزه معرفي نمایند. نیــز مــي توانــد بــا رعایت ً : هــر نهادنامزدکننــده راســا2تبصــره طرحــي را به عنــوان طــرح منتخب خــود بــه دبیرخانه 1تبصــره معرفــي کند و نســبت بــه ارائــه مســتندات آن طرح اقــدام نماید. : طرح هاي ارســالي پس از بررســی اولیه توســط دبیرخانه و 3تبصره انطباق با مقررات جایزه، تطبیق مدارک و مســتندات لازم طرح و احراز
صلاحیت طرح ها از جهت ویژگي هاي عمومي و تایید صحت توسط نهاد نامزدکننده، در پایان به بخش داوري نهایي راه خواهند یافت.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این جایزه لطفا به اطلاعات تماس ذیل توجه فرمایید

تلفن: +98 21 22721708-9

فکس: +98 21 22721710

وبسایت:www.mustafaprize.org

ایران بیلد

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

بازگشت به بالا


Iran
 width=270
Greenmatech
Iran
notruf

     job