job job job job job               job ارزjob job

جایزه علم و فناوری پیامبر اعظم برای دانشمندان مسلمان

newtime

معاونت علمی و فناوری ریسات جمهوری با همکاری پارک علم و فناوری پردیس و برخی نهادهای دیگر مانند دانشگاه ها اقدام به برگزاری اهدای جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم نموده است.  در اعلامیه این جایزه آمده است، نظر به ظرفیتهای ایجاد شــده در جهان اسلام در جهت گسترش و توسعه علوم و فناوری و پیشینه مسلمانان در تحصیل علم و گسترش آن در میان سایر ملل، ضرورت تعامل میان دانشــمندان کشورهای اسلامی را در جهان امروز بیش از پیش آشکار نموده است. )که The Mustafa”pbuh”Prize جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) ( در این فراخوان به اختصار «جایزه» نامیده می شود در جستجوی ایجاد موقعیتی است که در آن دانشمندان و فناوران کشورهای اسلامی ضمن ارائه دســتاوردهای خود، زمینه مناسبی برای تعامل و همکاری بیشتر میان دانشمندان کشورهای اسلامی فراهم آورند.؟

اهداف و رویکردهای جایزه عبارتست از:

الف: معرفی دستاوردهای علمی فناوری های برتـر دانشمندان وفناوران  کشورهای اسلامی

 ب: تقدیــر از صاحبان دســتاوردهای علمی و فناوری برتر کشــورهای اسلامی و تشویق و ترغیب مسلمانان به تولید علم و فناوری ج: تقویت جایگاه علم و فناوری درجهان اســلام و تشــریک مســاعی، هم افزایی و همگرایی دانشمندان کشورهای اسلامی د: زمینه ســازی تعامل و تبادل نظر دانشــمندان کشــورهای اسلامی در جهــت ایجــاد تمدن نویــن اســلامی و تولید نظریــات علمی متناســب با آن، با رفع انحصار مرجعیت علمــی و فناوری در جهان ه: سیاســتگذاری برای حرکــت جمعی و ایجــاد همکاری های علمی  مشترک در جهان اسلام و: افزایش نقش کشــورهای اســلامی در معادلات بین المللی از طریق معرفی جایزه بــه عنوان یکی از نمادهای مهم شایســتگی و برتری علمی در سطح جهان عناوین و جوایز: خواهد شد: برا ساسا ین فراخوان، در دوره ا ول  چهار جایزه ب ه شرح  زیرا هدا ء الف) طرح برتر علوم و فناوری زیستی و پزشکی ب) طرح برتر علوم و فناوری نانو  ج) طرح برتر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات د) طرح برتر دانشمند مسلمان  «جایزه طرح برتر دانشمند مسلمان جهان بدون محدودیت موضوعی و محدودیت جغرافیایی به فرد یا گروهی که در یک رشــته خاص علمی و فناوری اقدام ویژه و منحصربه فردی در جهت پیشــرفت علم در سطح جهان انجام داده باشند، به عنوان حوزه چهارم اهداء می گردد.» ۵۰۰به فرد یا افراد برگزیده در هر چهار گروه فوق، جایزه نقدی معادل هزار دلار به همراه مدال مصطفی و لوح یادبود جایزه اعطاء خواهد شد.
ضوابط شرکت کنندگان: – شــرکت کنندگان در بخش موضوعات مربوط به جوایز «الف»، «ب» ۱ و «ج» باید دارای تابعیت یکی از کشــورهای اســلامی عضو سازمان همکاری های اسلامی یا جوامع اسلامی باشند و مستندات لازم برای احراز تابعیت خود را به همراه ســایر اطلاعــات مربوط به طرح ارایه نمایند. –  شــرک تکنندگان در بخش جایزه «د»، لازم است مسلمان بوده، اما ۲ الزامی به داشتن تابعیت کشورهای اسلامی ندارند . – نهادهای نامزدکننده لازم اســت نسبت به شناسایی و معرفی افراد ۳ واجد شــرایط اقدام نموده و بایستی کلیه فرمها و اطلاعات مورد نیاز در باره طرحها را بطور کامل تکمیل و ســپس برای دبیرخانه جایزه ارسال نمایند. »ً -شرک تکنندگان در بخش های چهارگانه جایزه نمی توانند «شخصا ۴ خــود را به عنوان نامــزد دریافت جایزه به دبیرخانــه جایزه معرفی نمایند. فرآیند نامزدی به درخواســت متقاضیــان از طریق نهاد های نامزدکننده صورت خواهد گرفت. نهاد های نامزدکننده: – دانشگاه  و مراکز علمی – پژوهشی معتبر (مندرج درپایگاه اینترنتی) ۱ – انجمن ها و قطب های علمی و فناوری (مندرج در پایگاه اینترنتی) ۲ – فرهنگســتان های علوم هر یک از کشورهای اســلامی (مندرج در ۳ پایگاه اینترنتی) – پار کهای علمی و فناوری (مندرج در پایگاه اینترنتی) ۴ – نفرات برتر دوره های قبلی (برای دوره دوم به بعد) ۵ : هر نهاد موضوع بندهای فوق صرفا می توانند یک طرح در هر ۱تبصره حوزه را به عنوان طرح منتخب خود به دبیرخانه جایزه معرفی نمایند. نیــز مــی توانــد بــا رعایت ً : هــر نهادنامزدکننــده راســا۲تبصــره طرحــی را به عنــوان طــرح منتخب خــود بــه دبیرخانه ۱تبصــره معرفــی کند و نســبت بــه ارائــه مســتندات آن طرح اقــدام نماید. : طرح های ارســالی پس از بررســی اولیه توســط دبیرخانه و ۳تبصره انطباق با مقررات جایزه، تطبیق مدارک و مســتندات لازم طرح و احراز
صلاحیت طرح ها از جهت ویژگی های عمومی و تایید صحت توسط نهاد نامزدکننده، در پایان به بخش داوری نهایی راه خواهند یافت.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این جایزه لطفا به اطلاعات تماس ذیل توجه فرمایید

تلفن: +۹۸ ۲۱ ۲۲۷۲۱۷۰۸-۹

فکس: +۹۸ ۲۱ ۲۲۷۲۱۷۱۰

وبسایت:www.mustafaprize.org

ایران بیلد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

بازگشت به بالا


output_nrpmHy
Reportage
Iran
Iran
Iran
Iran
output_nrpmHy
Greenmatech
notruf

     job