از سوی دیگر به گزارش روزنامه نیویورک تایمز یک کارشناس چینی به نام چن یون فنگ از دولت کشورش خواسته تا راه حلی برای بحران کمبود الاغ در کشور بیابد و پیشنهاد دادن کمک مالی به پرورش دهندگان الاغ را ارایه کرده است.