Thursday, 23. June 2016  ir    ir ir
کمک شاه به شهرداری لندن و ونیز کمک شاه به شهرداری لندن و ونیز
ایرانبیلد: اخیرا خسرو معتضد خبری از کمک های محمدرضا شاه به شهر لندن و ونیز گفته که واقعا باید گفت دردناک است. در آن... کمک شاه به شهرداری لندن و ونیز

shah2

ایرانبیلد: اخیرا خسرو معتضد خبری از کمک های محمدرضا شاه به شهر لندن و ونیز گفته که واقعا باید گفت دردناک است. در آن موقع او یک میلیارد دلار برای تصفیه آب شهر لندن (به روایتی یک میلیون پوند ) و نیم میلیارد دلار به شهرداری ونیز برای حفاظت شهر از بالا آمدن آب دریا کمک کرده است این در حالی است که غالب مردم ایران در روستاها و شهرهای کوچک ایران آب آشامیدنی، برق و جاده نداشتند.

ایرانی که همیشه در این سرزمین بی آب بوده و مردم آن دوره غالبا در فقر مطلق و بدون آب لوله کشی بودند چطور باید به شهر ثروتمند لندن جهت تامین آب کمک کند؟! انگلیسی که در غارت ثروت ایران خود میلیاردها دلار به ایران بدهکار است و در جنگ جهانی اول بیش از ده میلیون نفر را در اثر قحطی مصنوعی در ایران عامدانه کشته است. انگلیسی ها باید هزارها میلیارد دلار دیه و غرامت به ایران بپردازند! چطور محمدرضا شاه بدون اجازه ملت و مجلس این چنین ثروت ملی ایران را بذل و بخشش کرد؟

روایت است خبرنگاری از شاه این موضوع را پرسیده و او در پاسخ گفته کمک کردن وظیفه انسانی ماست! آن خبرنگار هم تنبیه و ممنوع کار شده است.

دولت کنونی ایران باید پرداخت غیرقانونی این کمک ها را پیگیری سیاسی کرده و هزینه کمک و یا معادل آن را از کشورهای زیادی که بی حساب از شاه پول گرفته اند بصورت کمک متقابل بازپس بگیرد.

بخشی از متن خسرو معتضد در زیر ارائه می شود.

من شخصا از حل مساله هسته ای و رفع تحریمها خيلی احساس خوشی میکردم اما بعد از لغو تحریمها ما باید میتوانستيم پول فروش نفت را به دست بياوریم. آقایان در ایران میگویند 50 ميليارد دلار طلب نفتی داریم ولی آقای اوباما بيمار نيست که بگوید ایران 160 ميليارد دلار از ما طلب دارد. ببينيد چه بازیای سر ما درآوردند؟ شاه ایران 12 ميليارد دلار به عنوان کمک به کشورهای در حال توسعه داد که اغلبش هم برنگشت. اسرائيل بابت خرید نفت یک ميليارد و 300 ميليون به ایران بدهی دارد. 3 بار از سوی دادگاه سویيس محکوم شده ولی بدهی خود را نمیدهد. شاه ایران که خدا از او نگذرد یک ميليارد دلار به انگلستان بابت آب لندن داد. حدود 500 ميليون دلار به ایتاليا داد که ونيز زیر آب نرود. حالا برای 400 ميليون دلار ببينيد چقدر به ما توهين میکنند؛ چقدر ما را تحقير میکنند. وقتی این پول را دادند که 4 ایرانی­ آمریکایی را که متهم به جاسوسی بودند تحویل دادیم. ببينيد! کشوری که 12 ميليارد دلار به دستور شاه به دنيا کمک کرد و 18 ميليارد دلار اسلحه خرید، سر 400 ميليون دلار با او چه میکنند؟ این 400 ميليون دلار هم بابت خرید اسلحه بود که با بهرهاش یک ميليارد و اندی شده است.

shah

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.