Thursday, 26. June 2014  ir    ir ir
شباهت کرکس با یک کلمه آلمانی شباهت کرکس با یک کلمه آلمانی
کلمات مشابه زیادی بین فارسی بخصوص اوستایی و پارسی کهن با آلمانی وجود دارد یکی از این موارد واژه خوردن آلمانی است که با... شباهت کرکس با یک کلمه آلمانی

geier

کلمات مشابه زیادی بین فارسی بخصوص اوستایی و پارسی کهن با آلمانی وجود دارد یکی از این موارد واژه خوردن آلمانی است که با اس اوستایی یکی است

ess در آلمانی ریشه فعل خوردن هست  (essen). کرکس در آلمانی geier گایا هست اما در فارسی این کلمه ترکیبی است کهرک+اس

کهرک در پهلوی و مازندرانی یعنی مرغ و اس هم در اوستایی یعنی خوردن 

روی هم یعنی مرغ خورنده یا مرغی که می خورد اشاره به لاشخوری این پرنده

واژه های فراوان مشابه دیگری در فارسی و آلمانی وجود دارد. یا مثلا basta که همان بسته! ما هست. بس کن یا تموم کن!

یا کهل به معنی کچل در مازندرانی با آلمانی kahl هم ریشه است

 

برگردان واژه  از دکتر فریدون جنیدی استاد زبان پهلوی

iranerbild

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.